หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลบ้านยาง:-

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลบ้านยาง

กองคลัง

 • thumbnail

  นางสมวงค์ ประทุมศิริ

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

  0868767392

 • thumbnail

  นางสมวงค์ ประทุมศิริ

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 • thumbnail

  ว่าง

  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

 • thumbnail

  นางสาววันวิสา เรือนใหม่

  นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางหฤทัย แสนหล้า

  เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นายพจสิทธิ์ รัตนพลแสน

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นางสาวมัชยา ตลอดไธสง

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวศศิกานต์ ศิลา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • thumbnail

  นางสุกัญญา อินทร์มา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้