หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า ติดต่อหน่วยงาน

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ Hacked by CaptainSmok3r:-

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลบ้านยาง

กองคลัง

 • thumbnail

  นางสมวงค์ ประทุมศิริ

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

  0868767392

 • thumbnail

  นางสมวงค์ ประทุมศิริ

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 • thumbnail

  ว่าง

  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

 • thumbnail

  นางสาววันวิสา เรือนใหม่

  นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

  0819550107

 • thumbnail

  นางหฤทัย พิลึกนา

  เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน

  0957859326

 • thumbnail

  ว่าง

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นางสาวมัชยา ตลอดไธสง

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  0944737734

 • thumbnail

  นางสาวศศิกานต์ ศิลา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

  0825179563

 • thumbnail

  นางสุกัญญา อินทร์มา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

  0890535806

 • thumbnail

  นางสาวรสสุคนธ์ มลิลา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  0832756973