หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า ติดต่อหน่วยงาน

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลบ้านยาง:-

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง >> https://banyangkorat.go.th/portal/index.php?module=st
O2 ข้อมูลผู้บริหาร >> https://banyangkorat.go.th/portal/index.php?module=personnel&cat=1
03 อำนาจหน้าที่ >> https://banyangkorat.go.th/portal/index.php?module=index&id=58
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน >> https://banyangkorat.go.th/portal/index.php?module=news&cat=3
O5 ข้อมูลการติดต่อ >> https://banyangkorat.go.th/portal/index.php?module=about
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง >> https://banyangkorat.go.th/portal/index.php?module=kod
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ >> https://banyangkorat.go.th/portal/index.php?module=news&cat=1
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A  >> https://banyangkorat.go.th/portal/index.php?module=forum#module=forum&cat=1
O9 Social Network >> https://www.facebook.com/BanyangKorat
010 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล >> https://banyangkorat.go.th/portal/index.php?module=policy
การบริหารงาน
O11 แผนการดำเนินงานประจำปี >> https://banyangkorat.go.th/portal/index.php?module=news&cat=11
O12 รายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน >> https://banyangkorat.go.th/portal/index.php?module=news&cat=26
O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี >> https://banyangkorat.go.th/portal/index.php?module=news&cat=16
การปฏิบัติงาน
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน >> https://banyangkorat.go.th/portal/index.php?module=news&cat=41
การให้บริการ
O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ >> https://banyangkorat.go.th/portal/index.php?module=news&cat=42
O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ>> https://banyangkorat.go.th/portal/index.php?module=news&cat=44
O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ>> https://banyangkorat.go.th/portal/index.php?module=news&cat=43
O18 E-Service >> https://banyangkorat.go.th/portal/index.php?module=index&id=82
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ>> https://banyangkorat.go.th/portal/index.php?module=news&cat=10
O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ>> https://banyangkorat.go.th/portal/index.php?module=news&cat=2
O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน>> hhttps://banyangkorat.go.th/portal/index.php?module=news&cat=18
O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี>> https://banyangkorat.go.th/portal/index.php?module=news&cat=30
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล>> https://banyangkorat.go.th/portal/index.php?module=news&cat=31
O24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล>> https://banyangkorat.go.th/portal/index.php?module=news&cat=32
O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล>> https://banyangkorat.go.th/portal/index.php?module=news&cat=33
O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี>> https://banyangkorat.go.th/portal/index.php?module=news&cat=34
การส่งเสริมความโปร่งใส
O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ>> https://banyangkorat.go.th/portal/index.php?module=news&cat=35
O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ>> https://banyangkorat.go.th/portal/index.php?module=michop
O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี>> https://banyangkorat.go.th/portal/index.php?module=news&cat=36
O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม >> https://banyangkorat.go.th/portal/index.php?module=news&cat=50
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต นโยบาย No Gift Policy
O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ >> https://banyangkorat.go.th/portal/index.php?module=news&cat=63
O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy >> https://banyangkorat.go.th/portal/index.php?module=news&cat=46
033 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy >>  https://banyangkorat.go.th/portal/index.php?module=news&cat=68
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี >> https://banyangkorat.go.th/portal/index.php?module=news&cat=52
O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต >> https://banyangkorat.go.th/portal/index.php?module=news&cat=58
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
036 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต>> https://banyangkorat.go.th/portal/index.php?module=news&cat=37
037 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน>> https://banyangkorat.go.th/portal/index.php?module=news&cat=38
038 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี>> https://banyangkorat.go.th/portal/index.php?module=news&cat=39
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ >> https://banyangkorat.go.th/portal/index.php?module=news&cat=49
040 การขับเคลื่อนจริยธรรม >> https://banyangkorat.go.th/portal/index.php?module=news&cat=66
041 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ >> https://banyangkorat.go.th/portal/index.php?module=news&cat=67
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน >> https://banyangkorat.go.th/portal/index.php?module=news&cat=47
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน >> https://banyangkorat.go.th/portal/index.php?module=news&cat=48