หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลบ้านยาง:-

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลบ้านยาง

สำนักปลัดเทศบาล

 • thumbnail

  จ่าเอกวิธาร หงษ์ทอง

  ปลัดเทศบาลตำบลบ้านยาง

  0902858962

 • thumbnail

  นางสาวขนิษฐา แก้วภูมิแห่

  รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านยาง

  0640876565

 • thumbnail

  นางสาวรุ้งนภา ชาบุญมี

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

  0872496585

 • thumbnail

  นางสาวรุ้งนภา ชาบุญมี

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 • thumbnail

  ว่าง

  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • thumbnail

  นายพิพัฒน์ สาลีรัมย์

  นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางอังศณา จันทร์พรม

  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

 • thumbnail

  นายกฤตภาส กรมจรรยา

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

 • thumbnail

  ว่าง

  นักพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  ว่าง

  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • thumbnail

  ว่าง

  เจ้าพนักงานป้องกันฯ

 • thumbnail

  ว่าง

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข

 • thumbnail

  นางสาวสิริยุพา โพธิ์มะฮาด

  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายอัครพล วงศ์เกียรติขจร

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  นายมนตรี เที่ยงดี

  ผู้ช่วยสัตวแพทย์

 • thumbnail

  นายสุรชัย ดอกเขารัมย์

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  นายมาโนช แสนโคตร

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  ว่าง

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  ว่าง

  พนักงานวิทยุ