เทศบาลตำบลบ้านยาง 
ประกาศ-คำสั่ง

คำสั่ง การมอบอำนาจหน้าที่ให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลบ้านยางเอกสารที่เกี่ยวข้อง  


อ่าน 44