เทศบาลตำบลบ้านยาง 
กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


อ่าน 36