เทศบาลตำบลบ้านยาง 
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  | 1