เทศบาลตำบลบ้านยาง 
สมาชิกสภาเทศบาล


นางจิตสวย ศรฤทธิ์
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง
....


นางศิรกาญจน์ พิบูลเกียรติขจร
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง
09-60047523


นายสง่า เจริญรัมย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1
092-9175365


นางสนั่น เนียนไธสง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง เขตเลือกตั้งที่ 1
08-98475240


นางปวรวรรณ บุญเขื่อง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง เขตเลือกตั้งที่ 1
0862476758


นายธณบวร เที่ยงน้อย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง เขตเลือกตั้งที่ 2
0651130135


นายทองปอน วินทะไชย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง เขตเลือกตั้งที่ 1
0811869473


นายเทียบ สีภา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง เขตเลือกตั้งที่ 2นายสุพรรณ ตะบุพผา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง เขตเลือกตั้งที่ 1
0986039226


นายสุคธีร์ แย้มศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง เขตเลือกตั้งที่ 2นายเกรียงไกร ป้องไธสง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง เขตเลือกตั้งที่ 1
0621195813


นางสาวธนวรรณ ศรีม่วงงาาม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง เขตเลือกตั้งที่ 2
0933575808


นางสาวขนิษฐา แก้วภูมิแห่
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง
094-087-6565