หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลบ้านยาง:-

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลบ้านยาง

กองการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวรัชฏาพร เดชคุณรัมย์

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

  06223086535

 • thumbnail

  ว่าง

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวรัชฎาพร เดชคุณรัมย์

  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวปราณี สีภา

  ครู

 • thumbnail

  ว่าง

  ครู

 • thumbnail

  ว่าง

  ครู

 • thumbnail

  ว่าง

  ครู

 • thumbnail

  ว่าง

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวรัชนี มธุรวัจน์

  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

  0610582863

 • thumbnail

  นางสาวผกาสินี วิชัยวัฒนา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  0926013515

 • thumbnail

  นางสาวปนัดดา ปัดไธสง

  ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

 • thumbnail

  นางสาวบัวพิมพ์ สีลา

  ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

 • thumbnail

  นางสาวรสสุคนธ์ มลิลา

  คนงานทั่วไป

  0832756973

 • thumbnail

  นางกนกพร ศรฤทธิ์

  ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างทั่วไป)

  0960353995

 • thumbnail

  นางสาวพิมพ์ลภัทร เจริญอัญสิทธิ์

  ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างทั่วไป)

  0918367844

 • thumbnail

  นางสาวสาลินี ชัยนนนอก

  คนงานทั่วไป

  0989733067

 • thumbnail

  นางสาวชุติมา เที่ยงหนู

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางลัดดาวัลย์ สุขล้ำ

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางสุนิสา พวงไธสง

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวมณีรัตน์ เครือเสาร์

  ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างทั่วไป)

  0994747450