เทศบาลตำบลบ้านยาง 
กองการศึกษา


นางสาวรัชฏาพร เดชคุณรัมย์
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองศึกษา
06223086535


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


นางสาวรัชฎาพร เดชคุณรัมย์
นักวิชาการศึกษา


นางสาวปราณี สีภา
ครู


ว่าง
ครู


ว่าง
ครู


นางสาวรัชนี มธุรวัจน์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางสาวผกาสินี วิชัยวัฒนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


ว่าง
พนักงานจ้างทั่วไป(ผู้ดูแลเด็ก)


นางสาวบัวพิมพ์ สีลา
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ดูแลเด็ก)


นางสาวปนัดดา ปัดไธสง
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ดูแลเด็ก)


ว่าง
พนักงานจ้างทั่วไป


นางลัดดาวัลย์ สุขล้ำ
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสุนิสา พวงไธสง
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวชุติมา เที่ยงหนู
พนักงานจ้างทั่วไป


ว่าง
พนักงานจ้างทั่วไป


ว่าง
พนักงานจ้างทั่วไป(ผู้ดูแลเด็ก)