เทศบาลตำบลบ้านยาง 
กองช่าง


นายพรภิรมย์ มั่นเรืองศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง
090-605-4552


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา


นายณฐวรรธน์ ลัทธิ
นายช่างโยธาชำนาญงาน


ว่าง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นางสาวสุนิสา วินทะไชย
พนักงานจ้างทั่วไป


ว่าง
พนักงานจ้างทั่วไป


ว่าง
พนักงานจ้างทั่วไป