เทศบาลตำบลบ้านยาง 
กองคลัง


นางสมวงค์ ประทุมศิริ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
086-876-7392

นางสมวงค์ ประทุมศิริ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้


นางสาววันวิสา เรือนใหม่
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางหฤทัย แสนหล้า
เจ้าพนักงานพัสดุ


นายพจสิทธิ์ รัตนพลแสน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวมัชยา ตลอดไธสง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวศศิกานต์ ศิลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสุกัญญา อินทร์มา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้