เทศบาลตำบลบ้านยาง 
สำนักปลัดเทศบาล


นางสาวขนิษฐา แก้วภูมิแห่
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านยาง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล
094-087-6565


นางสาวรุ้งนภา ชาบุญมี
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
087-249-6585


นางสาวรุ้งนภา ชาบุญมี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


จ.อ. อนันตสิทธิ์ จงห่อกลาง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายพิพัฒน์ สาลีรัมย์
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
0637196659


นางอังศณา จันทร์พรม
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ


ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


ว่าง
นักพัฒนาชุมชน


ว่าง ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
ว่า


นายอนันต์ ศรีพงษ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน


นายอัครพล วงศ์เกียรติขจร
ผช.นักพัฒนาชุมชน


นางสาวสิริยุพา โพธิ์มะฮาด
ผช.นักจัดการงานทั่วไป


นายมนตรี เที่ยงดี
ผช.สัตวแพทย์


นายมาโนช แสนโคตร
พนักงานขับรถยนต์


ว่าง
พนักงานวิทยุ