เทศบาลตำบลบ้านยาง 
สำนักปลัดเทศบาล


นางสาวขนิษฐา แก้วภูมิแห่
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านยาง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล
094-087-6565


นางสาวรุ้งนภา ชาบุญมี
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
087-249-6585


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

นางสาวรุ้งนภา ชาบุญมี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายพิพัฒน์ สาลีรัมย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางอังศณา จันทร์พรม
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ


ว่าง ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
ว่า


ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง/ชง


นางมาลิณีย์ วงศ์คำน้อย
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายอัครพล วงศ์เกียรติขจร
ผช.นักพัฒนาชุมชน


นางสาวสิริยุพา โพธิ์มะฮาด
ผช.นักจัดการงานทั่วไป


นายมนตรี เที่ยงดี
ผช.สัตวแพทย์


นายมาโนช แสนโคตร
พนักงานขับรถยนต์


ว่าง
พนักงานวิทยุ