เทศบาลตำบลบ้านยาง 
คณะผู้บริหาร


นางสาวสุพารัตน์ บุญเที่ยง
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง
08-60191705


นายอำนวย เชื้อนิด
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง
09-73362959


นายบรรจง คำด้วง
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง
09-86472430


นางสาวเกียรติสุดา ทับวอ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง
09-69961341


นางสงวน เนียนไธสง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง
08-01663345