เทศบาลตำบลบ้านยาง ข้อมูลประชากร

 

การปกครอง

      แบ่งการปกครองตาม พ.ร.บ. ลักษณะการปกครองท้องที่  พ.ศ. 2457  จำนวน 17 หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด

ประชากร

      ตำบลบ้านยางมีประชากรทั้งสิ้น 5,994  คน แยกเป็นชาย 2,984  คน หญิง  3,006  คน  มีความหนาแน่นต่อพื้นที่  ประมาณ  64.21  คน / ตารางกิโลเมตร  มี  1,360   ครัวเรือน

 

ตาราง 1  แสดงการเปรียบเทียบจำนวนครัวเรือนของประชากรตำบลบ้านยาง

หมู่ บ้าน 2555 2556
1 หนองยาง 170 194
2 หัวขัว 58 60
3 หนองม่วง 121 125
4 โสกดู่ 120 130
5 หนองเชือก 33 42
6 หินแร่ 127 141
7 ห้วยผักหนาม 80 85
8 หนองอ้อ 102 107
9 หนองนกเป็ด 77 87
10 หนองดู่ 145 151
11 อรุณพัฒนา 77 105
12 ม่วงเหนือ 135 148
13 อ้อ 16 17
14 หนองตาด 29 31
15 ยาง 69 72
16 หนองดู่น้อย 23 26
17 หัวขัวใหม่ 80 93
รวม

1,462 1,614

 

ตาราง  2  แสดงการจำนวนประชากรทั้งหมดของตำบลบ้านยาง

หมู่

ตำบล/หมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนผู้มิสิทธิเลือกตั้ง

จำนวนประชากร


ชาย หญิง รวม
1 หนองยาง 194 634 404 377 781
2 หัวขัว 60 170 134 113 247
3 หนองม่วง 125 448 320 296 616
4 โสกดู่ 130 438 280 287 557
5 หนองเชือก 42 141 84 98 182
6 หินแร่ 141 493 320 318 638
7 ห้วยผักหนาม 85 276 164 204 368
8 หนองอ้อ 107 375 265 250 515
9 หนองนกเป็ด 87 281 206 185 391
10 หนองดู่ 151 527 343 321 664
11 อรุณพัฒนา 105 232 162 163 325
12 ม่วงเหนือ 148 544 365 371 736
13 อ้อ 17 48 31 32 63
14 หนองตาด 31 113 73 69 142
15 ยาง 72 230 156 136 292
16 หนองดู่น้อย 26 91 64 64 128
17 หัวขัวใหม่ 93 291 188 221 409
รวม 1,614 5,332 3,549 3,505 7,054