เทศบาลตำบลบ้านยาง ด้านเศรษฐกิจ

 

ด้านเศรษฐกิจ

 

1. อาชีพ  

ประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 80 มีอาชีพทำนา ร้อยละ 10 มีอาชีพทำไร่   และอาชีพอื่นๆ อีกร้อยละ 10 มีฐานะค่อนข้างยากจน รายได้เฉลี่ยต่อปี 26,245 บาท/ปี   (ข้อมูล จปฐ.ปี 2549)
        
2  การเกษตรกรรม  

ตำบลบ้านยางมีพื้นที่การเกษตรทั้งสิ้น  36,915 ไร่ ครอบครัวเกษตรจำนวน1,510 ครัวเรือน  สภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ๆ แยกได้ดังนี้.-

 

ตาราง    แสดงพื้นที่ที่ใช้ในการทำเกษตรกรรมในพื้นที่ตำบลบ้านยาง

ที่ พืชเศรษฐกิจ พื้นที่ปลูก  (ไร่) ผลผลิตเฉลี่ย (ตัน/ปี) จำนวนครัวเรือน
1 ข้าว 15,855 6,167 1,345
2 อ้อย 1,627 560 70
3 มันสำปะหลัง 1,100 1,180 47
4 ปอแก้ว 651 - 28
5 มะพร้าว 26 29 30
6 มะม่วง 49 168 30
รวม

19,306 8,104 1,551

 

การปศุสัตว์


ตาราง  แสดงจำนวนการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านยาง

 

ที่ สัตว์เลี้ยง จำนวน (ตัว) เกษตรกร (ราย)
1 โคเนื้อ 1,853 289
2 กระบือ 700 203
3 สุกร 317 44
4 ไก่ 12,403 515
5 เป็ด 1,016 115
รวม

16,299 1,166

 

การพาณิชย์ และหน่วยธุรกิจใน พื้นที่เทศบาลตำบลบ้านยาง

-  มีร้านค้าเบ็ดเตล็ด  ชองชำ 30 ร้าน
-  ขายน้ำมัน  ( มือหมุน ) 17 แห่ง
-  ศูนย์สาธิตการตลาด/ศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชน 2 แห่ง
-  โรงสีข้าวขนาดเล็ก  47 แห่ง
-  หล่อเสาปูน 1 แห่ง