เทศบาลตำบลบ้านยาง ด้านสังคม

 

ด้านสังคม

 

-  ลูกเสือชาวบ้าน   25 รุ่น 321 คน
-  ไทยอาสาป้องกันชาติ   11 รุ่น 143 คน
-  กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ    20 รุ่น 28 คน
-  อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน   122 คน    
-  คณะกรรมการหมู่บ้าน   200 คน    
-  หอกระจายข่าว    18 แห่ง