เทศบาลตำบลบ้านยาง การบริการขั้นพื้นฐาน

 

การบริการพื้นฐาน

1.  การคมนาคม


1.1  การคมนาคมติดต่อกับตำบล และกิ่งอำเภอ
-   มีเส้นทางหลักคือถนนลาดยางจากอำเภอลำทะเมนชัย ผ่านตำบลช่องแมว ถึงตำบลบ้านยาง ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้ติดต่อกับอำเภอลำทะเมนชัย กับตำบลใกล้เคียง
            
1.2   การคมนาคมติดต่อระหว่างหมู่บ้าน ตำบล

-   สภาพถนนส่วนใหญ่ยังเป็นถนนลูกรังและหินคลุก ร้อยละ 90 ทำให้การเดินทาง ไม่สะดวก โดยเฉพาะในฤดูฝน ประชาชนได้รับความลำบากมาก
-   ในหมู่บ้านบางหมู่บ้านมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แต่ยังไม่เพียงพอที่จะอำนวย ความสะดวกให้กับประชาชน      สรุปถนนภายในตำบล

-   ถนนลูกรัง/หินคลุก 18 สาย
-   ถนนลาดยาง  1 สาย
-   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  9 สาย

   

2.  การโทรคมนาคม

-  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ  15 แห่ง
-  โทรศัพท์บ้าน  18 แห่ง


3.   การไฟฟ้า

-  มีไฟฟ้าใช้ 1,404 ครัวเรือน    
-  ไม่มีไฟฟ้าใช้ 79 ครัวเรือน