เทศบาลตำบลบ้านยาง ด้านสาธารณสุข

 

ด้านสาธารณสุข

        -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง / หมู่บ้าน    1      แห่ง (คนไข้เฉลี่ย 820 คน/เดือน)
        -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ         100    เปอร์เซ็นต์