เทศบาลตำบลบ้านยาง ด้านการเมือง-การบริหาร

 

ด้านการเมือง และด้านการบริหารเทศบาลตำบลบ้านยาง


  คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านยาง   และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง


ตาราง แสดงคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านยาง   และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านยาง

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล

 ตำแหน่ง
1 นายธนเสฏฐ์ วงศ์เกียรติขจร นายกเทศมนตรีฯ
2 นายวิชัย จันนวน  รองนายกเทศมนตรีฯ
3 นางกมลพร วงศ์เกียรติขจร รองนายกเทศมนตรีฯ
4 นางสนั่น เนียนไธส เลขา นายก ฯ
5 นายตะวัน ตลอดไธสง ที่ปรึกษา นายกฯ
6 นายแพง   นาคเพชร เขต 2 ประธานสภาฯ
7 นายทองปอน วินทะไชย  เขต 1 รองประธานฯ
8 นางจันทร์วลี อำไธสง เขต 1 สท
9 นายสง่า เจริญรัมย์      เขต 1 สท.
10 นางเด่นฤดี นิจใหม่  เขต 1 สท.
11 นายปั่น  บุญเที่ยง เขต 1 สท
12 น.ส.ปวรวรรณ บุญเขื่อง เขต 1 สท.
13 นางจิตสวย ศรฤทธิ์ เขต 2 สท.
14 นางศิรกาญจน์ พิบูลเกียรติขจร เขต 2 สท.
15 นายบรรจง คำด้วง  เขต 2 สท.
16 นายวินัย เที่ยงน้อย เขต 2 สท.
17 นายอรุณ  บุญตาแสง   เขต 2 สท.

 

 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552

 

 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542