เทศบาลตำบลบ้านยาง โรงเรียนในเขตเทศบาล

 

รายชื่อโรงเรียนและจำนวนนักเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ตำบลบ้านยาง

ที่

อำเภอ

รายชื่อโรงเรียน

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียน


ก่อนประถม(คน) ป.1 - ป.4 (คน) รวม(คน) ก่อนประถม(คน) ป.1 - ป.6(คน) รวม(คน)
1 ลำทะเมนชัย โรงเรียนบ้านหนองยาง 30 65 95 30 91 121
    โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 66 163 229 66 246 312
    โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม 40 76 116 40 111 151
    โรงเรียนบ้านหนองดู่ 20 52 72 20 69 89
    โรงเรียนบ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา 57 60 117 57 91 148
    โรงเรียนบ้านโสกดู่ 18 39 57 18 62 80
รวม 231 455 686 231 670 901

 

แสดงจำนวนเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลบ้านยาง

ที่ อำเภอ ราชื่อศูนย์เด็กเล็ก จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก จำนวนเด็กเล็ก หมายเหตุ
1 ลำทะเมนชัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาง
2 15 * จัดตั้ง ฯ
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอ้อ 1 25 * จัดตั้ง ฯ
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองดู่ 1 14 * จัดตั้ง ฯ
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินแร่ 1 23 * จัดตั้ง ฯ
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองม่วง 2 54 *  ถ่ายโอน สปช.
รวม 7 131