เทศบาลตำบลบ้านยาง ด้านสิ่งแวดล้อมฯ

 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรดิน

ตำบลบ้านยางมีลักษณะดินโดยทั่วไป  แบ่งตามบริเวณพื้นที่ของตำบลออกเป็น 2  ส่วน คือ พื้นที่บริเวณทางด้านทิศเหนือ  เป็นดินเหนียวแดงปนทราย  มีการระบายน้ำเลว เนื้อดินเป็นดินทรายปนกรวด  ปฏิกิริยาของดินเป็นกลางถึงกรด  ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบสูง

พื้นที่บริเวณทางทิศใต้เป็นดินลึก  มีการระบายน้ำค่อนข้างเลว เนื้อดินส่วนใหญ่ชั้นบนเป็นดินร่วนปนทรายสีน้ำตาลอ่อนหรือสีน้ำตาลปนเทา  ใต้ชั้นบนหรือกลางเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายสีน้ำตาลถึงสีชมพู  ชั้นล่างเป็นดินดินร่วนปนดินเหนียว  หรือดินเหนียวสีเทาอ่อนหรือสีเทามีจุดประตลอดชั้นดิน  ดินนี้เกิดจากตะกอนลำน้ำที่มีอายุ  พบอยู่บริเวณตะพักลำน้ำระดับต่ำ พื้นที่มีลักษณะเกือบจะราบเรียบ  ปฏิกิริยาของดินเป็นกรดปานกลางตอนบน และเป็นกรดแก่ถึงเป็นกรดจัดตอนล่าง ความเหมาะสมของดินมีความเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวในฤดูฝน

ทรัพยากรแหล่งน้ำ

1.  แหล่งน้ำธรรมชาติ  
ตำบลบ้านยางอยู่ในลุ่มน้ำลำทะเมนชัย  ปริมาณน้ำจะหลากในฤดูฝน ฤดูร้อนจะไม่มีน้ำในลำห้วย   และมีแหล่งน้ำในพื้นที่ดังนี้

-  ลำน้ำ  ลำห้วย 9 สาย
-  บึง  หนอง และอื่น ๆ 16 แห่ง

         
2. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น


-   ฝาย 
7 แห่ง ใช้การได้   2  แห่ง
-   บ่อน้ำตื้น 6 แห่ง
-   บ่อโยก 36 แห่ง  ใช้การได้  1  แห่ง
-   ประปาหมู่บ้าน 7 แห่ง
-   ถังเก็บน้ำ  10 แห่ง
-   สะพาน   คสล. 4 แห่ง

    
3. ทรัพยากรป่าไม้
เทศบาลตำบลบ้านยาง มีพื้นทีป่าไม้ 7,478  ไร่ เป็นพื้นที่ป่าชุมชน 6  แปลง  ในหมู่  1, 5 , 6 , 8   และหมู่  9,10 ,13   รวมพื้นที่  2,989  ไร่  1  งาน  151  ตารางวา